Regulamin organizacji szkoleń stacjonarnych

 

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę MedykSzkolenia Bartosz Świątek (dalej również jako: „Zleceniobiorca”).
 2. Organizatorem szkoleń jest MedykSzkolenia Bartosz Świątek z siedzibą
  w Łodzi ul. Marysińska 92/23, 93-338 Lódź, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7292651646, REGON: 364454851.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Firma MedykSzkolenia Bartosz Świątek prowadzi szkolenia autorskie, partnerskie, seminaria otwarte i zamknięte oraz szkolenia kursowe
  i szkolenia On-line.
 5. Szkolenia prowadzone przez Zleceniobiorcę organizowane są dla klientów indywidualnych i firm (dalej również jako: „Zleceniodawca”).
 6. Szkolenia odbywają się w centrach szkoleniowych lub salach konferencyjnych lub w innych wyznaczonych przez Zleceniodawcę miejscach.
 7. Zleceniobiorca po uprzednim zawiadomieniu Zleceniodawcy może odmówić przeprowadzenia szkolenia w miejscu, o którym mowa w pkt powyżej, ze względów sanitarnych lub innych uniemożliwiających prawidłowe przeprowadzenie szkolenia. W takim przypadku, Zleceniobiorca w miarę możliwości obowiązany jest zapewnić inne miejsce umożliwiające przeprowadzenie szkolenia w ustalonym terminie lub innym terminie zaakceptowanym przez Zleceniobiorcę (w zależności od dostępności i wolnych terminów). W przypadku przełożenia terminu szkolenia lub jego odwołania z ww. przyczyn, Zleceniodawca może zostać obciążony dodatkowymi kosztami związanymi ze szkoleniem m.in. kosztami dojazdu na szkolenie.
 8. W przypadku organizacji szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy lub innej wskazanej przez Zleceniodawcę lokalizacji firma MedykSzkolenia Bartosz Świątek nie ponosi odpowiedzialności za jakość infrastruktury technicznej.
 9. Oferta oraz terminy organizowanych szkoleń są ustalane indywidualnie
  ze Zleceniodawcą drogą e- mailową i/lub telefonicznie.
 • Szkolenia zamknięte są przygotowywane indywidualnie na zlecenie Zleceniodawcy. Program i harmonogram szkoleń ustalany jest indywidualnie dla potrzeb Zleceniodawcy.
 • Zapisy na szkolenia są przyjmowane po przesłaniu zgłoszenia
  na adres: biuro@medykszkolenia.pl, innego adresu z domeną @medykszkolenia.pl lub drogą telefoniczną.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia Zleceniobiorca wyśle e-mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz ze szczegółami oferty oraz terminami szkoleń.
 • Odesłanie przez Zleceniodawcę wiadomości e-mail wraz z wypełnionym formularzem, który zawierać będzie podsumowanie warunków szkolenia
  jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia na szkolenie.
 • Płatności za szkolenie przyjmowane są za pośrednictwem przelewu
  na konto bankowe MedykSzkolenia Bartosz Świątek o numerze: 02 1140 2004 0000 3802 7720 2267 Mbank.
 • Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia lub jego odwołania z powodów niezależnych od Zleceniobiorcy nie później niż 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. Informacja o przesunięciu terminu szkolenia lub jego odwołania będzie przekazywana Zleceniobiorcy drogą telefoniczną lub e-mailową.
  W przypadku odwołania szkolenia z winy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca, który dokonał już płatności, otrzyma zwrot pełnej kwoty na konto,
  z którego dokonano płatności w terminie 7 dni od dnia poinformowania
  przez Zleceniobiorcę o odwołaniu szkolenia.
 • W przypadku odwołania szkolenia lub braku udziału w szkoleniu
  z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz firmy MedykSzkolenia Bartosz Świątek następujących opłat:

  1. 100% opłaty za szkolenie w przypadku nie zgłoszenia się na szkolenie w dniu jego rozpoczęcia,
  2. 50 % opłaty za szkolenie w przypadku odwołania szkolenia na mniej niż 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu informacji o anulacji do MedykSzkolenia Bartosz Świątek droga e-mailową),
  3. 100 % opłaty za szkolenie w przypadku odwołania terminu szkolenia na mniej niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu informacji o anulacji do MedykSzkolenia Bartosz Świątek drogą e-mailową).
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zleceniobiorcę w terminie do 14 dni roboczych przez jego rozpoczęciem, Zleceniodawca nie będzie obowiązany do uiszczenia na rzecz Zleceniobiorcy opłat z tytułu uczestnictwa w szkoleniu. Anulowanie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać mailem biuro@medykszkolenia.pl.
 • Anulowane szkolenie można zrealizować w kolejnym terminie zgodnie
  z grafikiem szkoleń zaplanowanych w MedykSzkolenia Bartosz Świątek
  w zależności od dostępności i wolnych terminów.
 • Istnieje możliwość oddelegowania innej osoby w miejsce uczestnika, który nie może być obecny na szkoleniu.
 • W przypadku uczestnictwa w szkoleniu mniejszej liczby uczestników
  od liczby zadeklarowanej przez Zleceniodawcę (brak udziału w szkoleniu, rezygnacja ze szkolenia) Zleceniodawca nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny za szkolenie.
 • Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą. Zleceniobiorca po uprzednim powiadomieniu Zleceniodawcy, w trakcie trwania szkolenia zastrzega sobie jednak prawo do modyfikacji
  i dostosowania jego planu do indywidualnych potrzeb uczestników
  (tj. skrócenia lub wydłużenia w razie potrzeby listy i tematów poruszanych zagadnień w trakcie trwania szkolenia).
 • Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas trwania szkolenia.
 • Zleceniodawca może złożyć reklamacje dotyczącą szkolenia do Zleceniobiorcy w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia jego zakończenia.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO – (Dz. Urz. UE L119/1):

 

 

Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy i uczestników szkolenia jest MedykSzkolenia Bartosz Świątek z siedzibą w Łodzi ul. Marysińska 92/23, 93-338 Lódź, wpisana do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7292651646, REGON: 364454851.

 

 1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

 

 1. Dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przeprowadzenia oraz udziału w szkoleniach (w tym m. in. zakresie ewidencji obecności, certyfikatu ukończenia szkolenia) organizowanych przez administratora, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

 1. Zleceniodawca i uczestnik szkolenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.