Szkolenie BHP w Płocku

Szkolenie BHP w Płocku, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Szkolenie BHP jest konieczne, aby pracownicy mogli zidentyfikować zagrożenia w środowisku pracy, które mogą powodować wypadki, urazy lub ofiary śmiertelne. Istnieje wiele różnych rodzajów umiejętności BHP, w których pracownicy mogą być szkoleni, w tym między innymi: zarządzanie BHP, ochrona przeciwpożarowa i pierwsza pomoc.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Płocku?

Szkolenie BHP w Płocku służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Szkolenie obejmuje takie tematy jak bezpieczne praktyki pracy, zapobieganie urazom i chorobom zawodowym, plany działań w sytuacjach awaryjnych, pierwsza pomoc, opieka medyczna dla pracowników, kontrola niebezpiecznych źródeł energii i skutków hałasu. Kiedy pracownicy przechodzą sesje szkoleniowe, często otrzymują wyjaśnienia dotyczące zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z rodzaju wykonywanej pracy.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom szkoleń BHP. To szkolenie również musi być dla niego dostępne i musi przejść szkolenie BHP w pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • prowadzenie analiz ryzyka jego oceny na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie aby przestrzegane były przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na dwie kategorie wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Płock

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Płocku?

Szkolenie BHP w Płocku służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Szkolenie obejmuje takie tematy jak bezpieczne praktyki pracy, zapobieganie urazom i chorobom zawodowym, plany działań w sytuacjach awaryjnych, pierwsza pomoc, opieka medyczna dla pracowników, kontrola niebezpiecznych źródeł energii i skutków hałasu. Kiedy pracownicy przechodzą sesje szkoleniowe, często otrzymują wyjaśnienia dotyczące zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z rodzaju wykonywanej pracy.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom szkoleń BHP. To szkolenie również musi być dla niego dostępne i musi przejść szkolenie BHP w pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • prowadzenie analiz ryzyka jego oceny na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie aby przestrzegane były przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na dwie kategorie wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Płocku

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: Instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego. Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bhp obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie BHP na stanowisku pracy jest znacznie bardziej ukierunkowane na zapoznanie pracownika z różnymi zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na określonym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • ochroną przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik z wieloma obowiązkami zawodowymi musi szkolić się na każde stanowisko, za które jest odpowiedzialny.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin końcowy sprawdzający zrozumienie wszystkich kluczowych pojęć dla każdego uczestnika. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje wstępną kartę certyfikacyjną, która jest przechowywana w jego osobistej teczce.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Płock

Szkolenie wstępne BHP w Płocku

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: Instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego. Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bhp obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie BHP na stanowisku pracy jest znacznie bardziej ukierunkowane na zapoznanie pracownika z różnymi zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na określonym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • ochroną przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik z wieloma obowiązkami zawodowymi musi szkolić się na każde stanowisko, za które jest odpowiedzialny.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin końcowy sprawdzający zrozumienie wszystkich kluczowych pojęć dla każdego uczestnika. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje wstępną kartę certyfikacyjną, która jest przechowywana w jego osobistej teczce.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Płocku

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy profesjonalistów z zakresu BHP oraz umożliwienie im na bieżąco z nowymi rozwiązaniami technicznymi i zmianami organizacyjnymi.

Szkolenia okresowe obowiązkowo muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne

szkolenie BHP Płock

Szkolenie okresowe BHP w Płocku

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy profesjonalistów z zakresu BHP oraz umożliwienie im na bieżąco z nowymi rozwiązaniami technicznymi i zmianami organizacyjnymi.

Szkolenia okresowe obowiązkowo muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne

Zaufali nam
szkolenie BHP Płock
szkolenie BHP Płock
szkolenie BHP Płock
szkolenie BHP Płock
szkolenie BHP Płock
szkolenie BHP Płock
szkolenie BHP Płock
szkolenie BHP Płock
szkolenie BHP Płock
szkolenie BHP Płock
szkolenie BHP Płock
szkolenie BHP Płock
szkolenie BHP Płock
szkolenie BHP Płock
szkolenie BHP Płock