Szkolenie BHP w Bełchatowie - Medyk szkolenia Skip to main content

Szkolenie bhp w Bełchatowie

Szkolenie bhp Bełchatów w twojej firmie. Pamiętaj że wszyscy pracodawcy są zobowiązani do poświęcenia czasu na zorganizowanie obowiązkowego szkolenia dla swoich pracowników. Jest to jedyny rodzaj szkolenia, którego zorganizowanie jest obowiązkowe dla pracodawcy.

Kup szkolenie BHP

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

Dostęp do szkolenia BHP zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenia BHP realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenia BHP dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

Szkolenie BHP w Belchatowie

Szkolenie Twoich pracowników może pomóc w poprawie i utrzymaniu ich zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. Dostępnych jest wiele różnych rodzajów szkoleń, które obejmują różne tematy, takie jak bezpieczeństwo przeciwpożarowe, pierwsza pomoc i procedury awaryjne. Szkolenie to może być również korzystne dla bardziej specyficznych grup ryzyka, takich jak kobiety w ciąży lub osoby niepełnosprawne.

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Bełchatowie?

Szkolenie BHP w Bełchatowie zapoznaje pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni przestrzegać tych zasad w rzeczywistej pracy. Podczas szkolenia pracownicy są omawiani z pracownikami na temat zagrożeń i chorób zawodowych, które mogą wynikać z ich pracy.

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom programu szkoleń BHP, które muszą zostać podjęte w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy na ich stanowisku. Za sporządzenie i opublikowanie wykazu zawodów wymagających szkolenia BHP odpowiedzialny jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Sam pracodawca musi również przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób mogących prowadzić szkolenia BHP w Bełchatowie jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP na danym stanowisku pracy. Do ich głównych obowiązków należą:

Rząd prowincji jest upoważniony do wydawania opinii publicznej wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, za radą rady ds. zdrowia i bezpieczeństwa prowincji. Są w stanie to zrobić, ponieważ mają prawo stanowienia prawa, co oznacza, że mogą podejmować decyzje w imieniu ludzi, którzy tam mieszkają.

Jednym z kluczowych obowiązków specjalisty ds. BHP jest to, aby wszyscy pracownicy firmy byli w pełni przeszkoleni w zakresie radzenia sobie z wszelkimi zagrożeniami, z którymi mogą się spotkać w pracy. Specjalista BHP wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności, aby upewnić się, że wszyscy pracownicy zostali w pełni przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oczekuje się, że specjalista ds. BHP stworzy i zaktualizuje procedury dla:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne BHP w Bełchatowie

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części. Pierwsza, ogólna instrukcja, jest przekazywana wszystkim nowym pracownikom przed przydzieleniem ich na konkretne stanowisko. Ta sekcja zazwyczaj zawiera wprowadzenie do firmy i jej działalności, informacje na temat świadczeń pracowniczych i planu wynagrodzeń oraz szczegóły dotyczące wszelkich specjalnych programów dla osób niepełnosprawnych lub starszych. Druga część to instruktaż miejsca pracy, który jest prowadzony przez przełożonego, który nauczy nowego pracownika, jak wykonywać swoją pracę.

Kto może przeprowadzić instruktaż ogólny?

 • wykwalifikowany pracownik służby bhp,

 • osoba wykonująca zadania służby bhp, zatrudniona u danego pracodawcy,

 • pracodawca, jeśli sam wykonuje zadania służby bhp,

 • pracownika, który jest zatrudniony u danego pracodawcy, a którego doświadczenie i wiedza umożliwiają rzetelną pracę przeprowadzenia instruktażu i który posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia bhp

Szkolenie okresowe BHP Bełchatów

Celem szkolenia okresowego jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP i zaktualizowanie jej o nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

 • W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pracodawców, kierowników, mistrzów i brygadzistów.

 • W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pozostali pracownicy.

Szkolenie okresowe może przeprowadzać:

 • pracodawca,

 • placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego, szkoła ponadpodstawowa,

 • stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • podmiot z systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

 • przedsiębiorca prowadzący działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.