Szkolenie BHP w Białymstoku - Medyk szkolenia Skip to main content

Szkolenie BHP w Białymstoku

Szkolenie BHP w Białymstoku jest obowiązkowe dla wszystkich pracodawców, aby zapewnić, że ich pracownicy są przygotowani na potencjalne zagrożenia występujące w pracy. W tym przewodniku znajdziesz szczegółowe informacje na temat rodzajów szkoleń BHP, kim są specjaliści BHP, jakie są ich role w firmie, w jaki sposób mogą pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa Twojej firmy, dlaczego mogą być korzystne dla Twojej firmy oraz jeszcze!

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

Dostęp do szkolenia BHP zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenia BHP realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenia BHP dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

Kup szkolenie BHP
Szkolenie BHP Białystok

Jakie są wymagania dotyczące szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców w Białymstoku?

Szkolenie BHP w Białymstoku ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać w każdym czasie wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkoleń pracownicy są często omawiani z pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP, w tym właściciel lub kierownik firmy. I nie tylko musi przejść szkolenie w zakresie BHP, ale także powinien znać wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje prawne.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim miejscu pracy, a jej główne obowiązki obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne BHP w Białymstoku

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Obejmuje to ogólne instrukcje i instrukcje w miejscu pracy.

Ogólna instrukcja ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli nie masz pewności co do którejkolwiek z podstawowych zasad, zapoznaj się z:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do podjęcia ogólnych instrukcji niezbędne są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracowników z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który ma zajmować więcej niż jedną rolę, musi przejść szkolenie, aby prawidłowo pracować nad każdą z nich.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin sprawdzający, ile materiału zostało wchłonięte. Jeśli uczestnik otrzyma pozytywny wynik, otrzymuje wstępne świadectwo ukończenia do przyszłych podań o pracę i zapisy, które można przechowywać w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Jednak niektórzy pracodawcy wymagają, aby nowi pracownicy ukończyli dodatkowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa po pobycie na miejscu (tj. 2 tygodnie) lub przed objęciem nowego stanowiska w swoim dziale.

Karta szkolenia wstępnego zawiera następujące informacje:

 • nazwa firmy/pracodawcy,

 • imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie,

 • informacje dotyczące instruktażu ogólnego np. datę szkolenia czy imię i nazwisko osoby przeprowadzającej instruktaż,

 • dane dotyczące instruktażu stanowiskowego np. nazwę stanowiska, datę oraz dane osoby prowadzącej instruktaż.

Szkolenie okresowe BHP w Białymstoku

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

 • W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pracodawców, kierowników, mistrzów i brygadzistów.

 • W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pozostali pracownicy.

Szkolenie okresowe może przeprowadzać:

 • pracodawca,

 • placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego, szkoła ponadpodstawowa,

 • podmiot z systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

 • stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • przedsiębiorca prowadzący działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czym są szkolenia PPOŻ?

Są to obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – strategie przeciwdziałania pożarom oraz zasady ewakuacji. Szkolenia BHP i PPOŻ są często łączone.

Szkolenie przeciwpożarowe nie powinno być prowadzone przez byle kogo! Mogą to robić wyłącznie upoważnieni inspektorzy ochrony przeciwpożarowej, specjaliści ochrony przeciwpożarowej, technicy lub inżynierowie przeciwpożarowi.

Szkolenie BHP Białystok, organizowane jest w celu przekazania wiedzy wszystkim, którzy chcą zdobyć niezbędne umiejętności w tym zakresie. Szkolimy również grupy pracowników oraz prowadzimy szkolenia w różnych instytucjach.