Szkolnie BHP w Zamościu

Szkolenie BHP w Zamościu, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Celem tego rodzaju szkoleń jest zapewnienie, że pracownicy są w pełni przeszkoleni we wszystkich aspektach miejsca pracy, w którym będą pracować, w tym jak bezpiecznie pracować.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Zamościu?

Szkolenie BHP w Zamościu służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkoleń BHP pracownicy otrzymują informacje na temat prawidłowego postępowania z zagrożeniami zawodowymi i chorobami zawodowymi, które mogą wynikać z wykonywanej przez nich pracy.

Szkolenie BHP jest nieodzowną częścią zatrudnienia w każdej firmie, szczególnie w przypadku osób pracujących w branży budowlanej. Twoja firma musi zapewnić Ci to szkolenie, a także wymagać, abyś przeszedł to szkolenie w swoim własnym czasie. Ponadto, tak jak w przypadku wszystkiego innego, musi on również uczestniczyć w warsztatach BHP przed rozpoczęciem pracy.

Jedną z osób zaangażowanych w dział BHP jest Specjalista ds. BHP. Do jego głównych obowiązków należy:

 • analiza czynników ryzyka i przeprowadzanie ocen ryzyka, badanie wypadków i innych potencjalnych zdarzeń losowych, kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP,

 • Prowadzenie szkoleń BHP z zakresu przestrzegania prawa pracy, przestrzegania przepisów BHP oraz zasad nim rządzących,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Zamość

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Zamościu?

Szkolenie BHP w Zamościu służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkoleń BHP pracownicy otrzymują informacje na temat prawidłowego postępowania z zagrożeniami zawodowymi i chorobami zawodowymi, które mogą wynikać z wykonywanej przez nich pracy.

Szkolenie BHP jest nieodzowną częścią zatrudnienia w każdej firmie, szczególnie w przypadku osób pracujących w branży budowlanej. Twoja firma musi zapewnić Ci to szkolenie, a także wymagać, abyś przeszedł to szkolenie w swoim własnym czasie. Ponadto, tak jak w przypadku wszystkiego innego, musi on również uczestniczyć w warsztatach BHP przed rozpoczęciem pracy.

Jedną z osób zaangażowanych w dział BHP jest Specjalista ds. BHP. Do jego głównych obowiązków należy:

 • analiza czynników ryzyka i przeprowadzanie ocen ryzyka, badanie wypadków i innych potencjalnych zdarzeń losowych, kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP,

 • Prowadzenie szkoleń BHP z zakresu przestrzegania prawa pracy, przestrzegania przepisów BHP oraz zasad nim rządzących,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Zamościu

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Proces trwa zwykle około 3-6 tygodni, w zależności od wielkości firmy i stanowiska, na które jest zatrudniony. Koncentruje się na zapewnieniu umiejętności wykonywania swoich obowiązków, nawiązywaniu kontaktów z pracownikami w innych obszarach oraz zrozumieniu, w jaki sposób będą stosowane tradycyjne praktyki biznesowe. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy pracują na wielu stanowiskach, muszą przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują kartę certyfikacyjną, która jest przechowywana w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wymaganiach BHP w Twojej firmie, skontaktuj się z działem kadr.

szkolenie BHP Zamość

Szkolenie wstępne BHP w Zamościu

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Proces trwa zwykle około 3-6 tygodni, w zależności od wielkości firmy i stanowiska, na które jest zatrudniony. Koncentruje się na zapewnieniu umiejętności wykonywania swoich obowiązków, nawiązywaniu kontaktów z pracownikami w innych obszarach oraz zrozumieniu, w jaki sposób będą stosowane tradycyjne praktyki biznesowe. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy pracują na wielu stanowiskach, muszą przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują kartę certyfikacyjną, która jest przechowywana w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wymaganiach BHP w Twojej firmie, skontaktuj się z działem kadr.

Szkolenie okresowe BHP w Zamościu

Szkolenia mają na celu aktualizację wiedzy w razie potrzeby oraz informowanie pracowników o najnowszych zmianach technicznych i organizacyjnych w zakresie BHP.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Zamość

Szkolenie okresowe BHP w Zamościu

Szkolenia mają na celu aktualizację wiedzy w razie potrzeby oraz informowanie pracowników o najnowszych zmianach technicznych i organizacyjnych w zakresie BHP.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Zamość
szkolenie BHP Zamość
szkolenie BHP Zamość
szkolenie BHP Zamość
szkolenie BHP Zamość
szkolenie BHP Zamość
szkolenie BHP Zamość
szkolenie BHP Zamość
szkolenie BHP Zamość
szkolenie BHP Zamość
szkolenie BHP Zamość
szkolenie BHP Zamość
szkolenie BHP Zamość
szkolenie BHP Zamość
szkolenie BHP Zamość