Darmowy test online z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

              
              

Kurs pierwszej pomocy online baner

Test z kwalifikowanej pierwszej pomocy – Część IV

 

1. W przypadku rozpoznania wstrząsu krwotocznego postępowanie przeciwwstrząsowe obejmuje:

 
 
 
 
 

2. W postępowaniu przeciwwstrząsowym najważniejsze jest:

 
 
 
 
 

3. Podczas ewakuacji poszkodowanego na noszach – desce, powinny być spełnione określone warunki. Wskaż wśród niżej wymienionych stwierdzeń błędne:

 
 
 
 
 

4. Poszkodowanego w wypadku drogowym ewakuuje się z wnętrza pojazdu, gdy:

 
 
 
 
 

5. Dla ratownika różnica pomiędzy transportem a ewakuacją polega na tym, że:

 
 
 
 
 

6. Określona w procesie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu masowym grupa „czerwona” to grupa o najwyższym priorytecie:

 
 
 
 
 

7. Zdarzenie masowe to zdarzenie o znacznej dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniami na medyczne działania ratownicze realizowane w trybie natychmiastowym a możliwościami:

 
 
 
 
 

8. Umieszczona w planie ratowniczym procedura dysponowania danego podmiotu ratowniczego oparta powinna być głównie na:

 1. odległości miejsca stacjonowania podmiotu od miejsca zdarzenia;
 2. przynależności administracyjnej miejsca zdarzenia;
 3. teoretycznym czasie przybycia podmiotu ratowniczego na miejsce zdarzenia;
 4. rodzaju zdarzenia;
 5. aktualnym czasie przybycia podmiotu ratowniczego na miejsce zdarzenia.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

9. Poszkodowany wydolny krążeniowo i oddechowo z zamkniętym złamaniem goleni, u którego po kilkunastu minutach po segregacji pierwotnej rozwinęły się objawy wstrząsu, należy do grupy:

 
 
 
 
 

10. W założeniach taktycznych ratownictwa medycznego w zdarzeniach na drogach, wykonanie dostępu oznacza:

 
 
 
 
 

11. Spośród wymienionych czynności, do zakresu pierwszej pomocy medycznej, udzielanej przez ratowników KSRG, nie należy:

 
 
 
 
 

12. Zadania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowane przez ratowników KSRG:

 
 
 
 
 

13. Do zadań koordynatora medycznych działań ratowniczych KSRG należy:

 1. nadzorowanie działań ratowniczych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzonych przez podmioty i ratowników systemu na miejscu zdarzenia;
 2. udzielanie pierwszej pomocy kwalifikowanej poszkodowanym;
 3. prowadzenie i ewentualne nadzorowanie segregacji, jako procesu określania priorytetów terapeutyczno-transportowych;
 4. przedstawianie kierującemu działaniem ratowniczym opinii dotyczących zabezpieczenia uczestników działań ratowniczych pod względem medycznym;
 5. transport poszkodowanych z kodem czerwonym do specjalistycznej placówki
  służby zdrowia.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

14. Organizacja ratownictwa medycznego realizowanego przez podmioty KSRG nie obejmuje:

 
 
 
 
 

15. Kwalifikowana pierwsza pomoc to określenie czynności podejmowanych wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika. W rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ratownikiem może być:

 1. wyłącznie osoba posiadająca dyplom szkoły lub uczelni medycznej;
 2. osoba zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem ratownictwa medycznego lub będąca członkiem tych jednostek;
 3. osoba posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
 4. osoba której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 5. osoba posiadająca dyplom ukończenia szkoły medycznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

16. Czy osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej prawem?

 
 
 
 
 

17. Pozycja boczna ustalona ma na celu zapewnienie drożnych dróg oddechowych oraz umożliwienie swobodnego wypływu śliny i treści z jamy ustnej. Aby spełniała swoje zadanie muszą być spełnione poniższe warunki, z wyjątkiem:

 
 
 
 
 

18. Jesteś świadkiem, jak osoba, która się krztusi traci przytomność i pada na podłoże. Powiadamiasz Zespół Ratownictwa Medycznego, a następnie przystępujesz do działania w następującej kolejności:

 
 
 
 
 

19. Kobieta 24-letnia połknęła garść pigułek nasennych około 30-45 minut temu. Znajdujesz ją nieprzytomną, wykonującą sporadyczne, łapiące powietrze, oddechy. Jej tętno jest szybkie i dobrze wypełnione. Co powinieneś zrobić?

 
 
 
 
 

20. Udzielasz pomocy 6-letniej ofierze wypadku samochodowego, u której podejrzewasz uraz kręgosłupa szyjnego. Dziecko jest nieprzytomne, oddycha płytko, z wysiłkiem, słychać charczenie. Częstość oddechów 30 na minutę. Aby udrożnić drogi oddechowe powinieneś wykonać następujący manewr:

 
 
 
 
 

21. Zbliżasz się do osoby dorosłej, która leży na podłodze. Nie ma nikogo innego w pobliżu. Jak powinieneś postąpić?

 
 
 
 
 

22. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące pomocy tonącym:

 
 
 
 
 

23. U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez żadnych krwotoków, z widocznym powierzchniowym otarciem skóry głowy, z zachowanym własnym wydolnym oddechem i tętnem – do działań pilnych należy:

 1. tlenoterapia;
 2. tylko dezynfekcja miejsca urazu i opatrunki;
 3. stabilizacja kręgosłupa szyjnego za pomocą kołnierza ortopedycznego;
 4. udrożnienie dróg oddechowych z założeniem rurki ustno-gardłowej;
 5. prowadzenie oddechu zastępczego z częstością 12 na minutę.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

24. U niektórych poszkodowanych nieprzytomnych, ale oddychających stosuje się pozycję bezpieczną. Wskaż stwierdzenie fałszywe:

 
 
 
 
 

25. Wskaż czynność, która nie jest elementem procedury udrażniania dróg oddechowych:

 
 
 
 
 

26. Jakie będzie Twoje postępowanie u poszkodowanego, który w wyniku wypadku samochodowego doznał urazu z raną tłuczoną głowy, z przejściową utratą świadomości i przebywa nadal w samochodzie?

 
 
 
 
 

27. Wskaż prawidłową kolejność czynności jakie należy wykonać po wezwaniu pomocy u nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez widocznych obrażeń, z zachowanym własnym charczącym oddechem i oznakami krążenia:

 1. okrycie kocem termoizolacyjnym;
 2. tlenoterapia bierna;
 3. założenie rurki ustno-gardłowej;
 4. ręczna stabilizacja kręgosłupa szyjnego;
 5. udrożnienie dróg oddechowych poprzez wysunięcie żuchwy.

Prawidłowa odpowiedź to:

 
 
 
 
 

28. Postępowanie z poszkodowanym, który w czasie pożaru wyskoczył z III piętra i doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowolędźwiowym oraz jest nieprzytomny, z zachowanym krążeniem i oddechem, w pierwszej kolejności obejmuje:

 
 
 
 
 

29. Spośród niżej wymienionych czynności ratowniczych, wskaż czynność priorytetową u osoby nieprzytomnej:

 
 
 
 
 

30. Rurkę ustno-gardłową zastosujesz: