Szkolenie wstępne online nowego pracownika

99,00 

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

 • Dostęp do szkolenia zostaje przyznany natychmiast po dokonaniu wpłaty.
 • Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow.
 • Pracownik za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-leringowej.
 • Materiały mają formę wideo, dlatego pracownik może realizować szkolenie w dogodnym czasie.
 • Platforma jest instynktowna i prowadzi użytkownika krok po kroku do samego końca szkolenia.
 • Zamawiający szkolenie dostaje certyfikat niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

metody platnosci medykszkolenia

Szkolenie bhp online nowego pracownika

Szkolenie bhp nowego pracownika, każdy pracodawca powinien wiedzieć, że jego pracownicy muszą posiadać wymagane kwalifikacje, wystarczającą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz znajomość odpowiednich przepisów. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie nowozatrudnionym pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zawartego w Kodeksie pracy, a także zapoznanie ich z wszelkimi zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich zadań. Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w tym zakresie jest wstępna Karta szkoleniowa BHP

Karta szkolenia wstępnego BHP – pobierz

Zakres szkolenia wstępnego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określa zakres i zasady szkoleń BHP. Według niego istnieją dwa główne rodzaje szkoleń wstępnych BHP:

 • szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym,

 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym.

Jeśli Jesteś pracodawcą i zatrudniasz pracownika, wykup szkolenie dla pracodawców:

szkolenie bhp dla pracodawców

W praktyce wygląda to tak że, po wykupieniu szkolenia pracownik realizuje szkolenie za pośrednictwem telefonu, lub komputera. A ty otrzymujesz wypełnioną dokument (kartę szkolenia wstępnego punkt 1,2,3) na maila. Po twojej stronie zostaje podpisać się pod instruktarz ogólny (4 na karcie szkolenia wstępnego). Czy może być prościej?

wstępne szkolenia bhp

 

 

Jeśli zatrudniasz nowego pracownika wykup dla niego szkolenie Wstępne:

szkolenie wstępne bhp

W praktyce wygląda to tak że, po wykupieniu szkolenia to ty jako pracodawca, lub kierownik realizuje szkolenie za pośrednictwem telefonu, lub komputera. zaraz po zakończeniu dokument (szkolenie okresowe) zostaje wysłany na twojego maila. Czy może być prościej?

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przechodzą ogólne szkolenie bhp,

W tym praktyki i staże w celu zdobycia praktycznego doświadczenia przed przyjęciem do pracy. Celem prezentacji jest pomoc w zapoznaniu uczestników z podstawowymi przepisami, które są powszechne w BHP. (zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy), Dodatkowo z przepisami obowiązującymi w danym miejscu pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do odbycia specjalistycznego szkolenia BHP,

które jest prowadzone przez osobę z personelu szkolenia ogólnego w służbie BHP lub osobę wykonującą w imieniu pracodawcy zadania związane z tą służbą, lub pracownika wyznaczonego przez pracodawca, który jest w pełni przeszkolony we wszystkich aspektach prawidłowej realizacji programu szkoleniowego.

W przypadku nauczania ogólnego program ramowy skierowany jest do wszystkich pracowników minimalny czas trwania na poziomie 3 godzin lekcyjnych (po 45 minut), podzielonych na 11 tematów.

Karta szkolenia wstępnego pdf.

Instruktarz stanowiskowy jest wymagane w przypadku nowych pracowników lub przeniesionych na inne stanowiska, np. pracowników fizycznych lub stanowisk, na których praca jest wykonywana w narażeniu na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne. Jest również używany dla studentów w czasie studiów, odbywających praktyczną naukę zawodu, a także studenta-praktykanta.

Duża część programu Szkolenie bhp nowego pracownika w miejscu pracy ma na celu zapewnienie, aby stażyści zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

 • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy,

 • ryzyko zawodowym związanym z wykonywaną pracą,

 • sposobami zmniejszania zagrożeń, jakie mogą powodować te czynniki,

 • bezpieczne wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Odpowiedzialność za przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego spada na pracodawcę lub wskazaną przez niego osobę kierującą pracownikami. Zarówno pracodawca, jak i przełożony muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także ukończone szkolenie w zakresie metod przyuczania do pracy.

Ponadto długość szkolenia w miejscu pracy różni się w zależności od rodzaju pracy i ryzyka, przy którym pracownik ma być zatrudniony, ale głównie wynosi od 2 do 8 godzin lekcyjnych. W praktyce dłuższe szkolenia w miejscu pracy będą wymagane dla pracowników, którzy pracują w narażeniu na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne i są zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Rozważ aby szkolenia bhp były realizowanie u ciebie w firmie, on-line

Karta szkolenia wstępnego BHP, jak ją wypełnić

Szkolenie bhp nowego pracownika powinno odbywać się w godzinach pracy, na koszt pracodawcy i w obecności pracownika. Szkolenie wstępne powinno odbyć się jak najszybciej, aby mogło rozpocząć się już pierwszego dnia pracy.

Pracownik nie ma obowiązku odbycia szkolenia przed podjęciem pracy na tym samym stanowisku, jakie zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed zawarciem kolejnej umowy o pracę z tym pracodawcą, jedynie w przypadku, gdy stanowisko jest inne niż dotychczas zajmowane.

Zazwyczaj kilkunastodniowa przerwa w zatrudnieniu oznacza konieczność ponownego przeprowadzenia szkolenia. To z kolei oznacza, że nowy pracodawca oczekiwałby od pracownika rozpoczęcia pracy natychmiast lub z dnia na dzień. Generalnie jest to dzień po ustaniu poprzedniego zatrudnienia lub pierwszy dzień po przerwie wakacyjnej.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie szkoleń BHP określa zakres i zasady przeprowadzania szkoleń BHP oraz zawiera informacje takie jak:

 • nazwa pracodawcy,

 • imię i nazwisko pracownika osoby odbywającej szkolenie,

 • informacje dotyczące instruktażu ogólnego (między innymi: datę i imię i nazwisko osoby przeprowadzającej instruktaż),

 • dane dotyczące instruktażu stanowiskowego (nazwę stanowiska, datę oraz dane osoby, która go przeprowadziła).

Ważne jest, aby pracownik podpisał się w odpowiednich miejscach, gdyż potwierdza to otrzymanie odprawy oraz zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP obowiązującymi przy wykonywanych pracach.

Ważne jest, aby wstępna karta szkoleniowa BHP była przechowywana w aktach osobowych pracownika w jego teczce personalnej. W części B tego dokumentu wyraźnie zaznaczono, że wstępną kartę szkoleniową BHP należy przechowywać w aktach osobowych pracownika wraz z teczką z aktami personalnymi.

Reasumując, pracodawca może nie dopuścić pracownika do pracy w sytuacji, w której nie posiada on odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności oraz wystarczającej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dzieje się tak, ponieważ jest on zobowiązany do zapewnienia nowo zatrudnionym pracownikom szkolenia w zakresie zagadnień BHP w pracy.