REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO oraz POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto wszystkie kursy służą do podnoszenia i/lub aktualizacji posiadanych kwalifikacji.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.medykszkolenia.pl;
 • 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.medykszkolenia.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 • 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy medykszkolenia Bartosz Świątek a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 • 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę KURSÓW.

II. Postanowienia ogólne

 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek
 • 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 3. Sklep internetowy, działający pod www.medykszkolenia.pl prowadzony jest przez Bartosz Świątka

ul. Marysińska 92/23 Łódź

Firma MedykSzkolenia
NIP: 7292651646
REGON 364454851
biuro@medykszkolenia.pl

 • 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
 • a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • b) warunki i zasady dokonywania zakupu kursu/w dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 • c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 • 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: w celu poprawnego korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności, a w tym składania zamówień należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą HTML5. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. Klient powinien ponadto posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu, jeżeli sprzęt lub oprogramowanie, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań technicznych określonych w niniejszym punkcie.
 • 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Medykszkolenia online wyraża zgodę na korzystanie ze Sklepu internetowego dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat.
 • 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.medykszkolenia.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • 9. Informacje o Kursach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 • 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 • 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 • 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • 4.  www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez www.medykszkolenia.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek.
 • 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek.
 • 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 • 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek, dokonać liczby i rodzaju kursu/w, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru rodzaju kursu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • a) przedmiotu zamówienia,
 • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych usług,
 • c) wybranej metody płatności,
 • 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 • 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 • 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 • 1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się drogą elektroniczną
 • 3. Termin realizacji dostawy dostępu jest natychmiastowy/link aktywacyjny poczta elektroniczna.
 • 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.medykszkolenia.plBartosz Świątek oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury.

VI. Ceny i metody płatności

 • 1.  Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki. Po zamówieniu wystawiana jest faktura – SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG {dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)}
 • 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
 • a) płatnością w systemie ze wskazaniem systemu płatności elektronicznych,

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 • 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres mail: biuro@medykszkolenia.pl
 • 2. Termin 14 – dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie usługi.
 • 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług/rozpoczęcia kursu, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
 • 4.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot kwoty zakupu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • 5. Dostęp do kursu zostanie zablokowany.
 • 6. Koszt prowizji bankowej i koszty przelewu zwrotnego ponosi zamawiający.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 • 1. www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • 3. www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek jest twórcą i właścicielem kursów.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 1.  www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 • 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 • 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • 5. www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Polityka prywatności
Polityka prywatności serwisu www.medykszkolenia.pl

 • 1. Informacje ogólne
 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług szkoleń pierwszej pomocy online poprzez Serwis.
 • 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
  medykszkolenial Bartosz Świątek z siedzibą w Łodzi, ul. Marysińska 92/23 NIP: 7292651646
  REGON 364454851
 • 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Uruchomiony jest certyfikat ssl szyfrowania danych.
 • 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 • 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • b. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 • 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 • 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, i rejestracji w serwisie
 • 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 • 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 • 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
 • 12. Uczestnicy szkoleń stacjonarnych wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo udostępnienie swojego wizerunku, w postaci zdjęć lub filmów w celu umieszczenia na stronie internetowej www.medykszkolenia.pl oraz mediach społecznościowych

XI. Postanowienia końcowe

 • 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę www.medykszkolenia.pl Bartosz Świątek
 • 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.