0

Czy obowiązkowe są szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i czy jest wymagane odnawianie takich szkoleń?

Odpowiedź:

Każdy nauczyciel, który swoją pracę traktuje poważnie powinien przejść przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Umiejętności nabyte podczas takiego kursu mogą okazać się niezbędne w nagłej sytuacji w szkole, czy na wycieczce, gdy to właśnie nauczyciel jest odpowiedzialny za uczniów. Mimo, iż przepisy dotyczące bhp w szkołach i placówkach nie odnoszą się bezpośrednio do problemu odnawiania takich szkoleń należy przyjąć, że wiedza w zakresie pomocy przedmedycznej powinna być aktualizowana i odnawiana. Zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy, omawiane są zwykle w ramach szkoleń bhp bardzo pobieżnie. Wyeksponowanie obowiązku przeszkolenia nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy w przepisach szczególnych, choć wiąże się z zapewnieniem dodatkowych szkoleń, warto tę decyzję podjąć i zorganizować szkolenie tematyczne, wyłącznie z zakresu pierwszej pomocy. Szczególnie ważne jest ono w miejscach, które zajmują się prowadzeniem zajęć tematycznych o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadku.

Regulacje dotyczące bezpieczeństwa w szkołach

Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa w szkołach jest niezbędne dla wszystkich osób które znajdują się pod opieką tego rodzaju placówek. Kluczowym aktem prawym regulującym zagadnienie bezpieczeństwa na ternie szkół jest rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Reguluje ono zarówno zagadnienia ogólne związane z bezpieczeństwem na terenie szkoły, jak również zagadnienia bardziej szczegółowe – np. kwestię wypadków osób pozostających pod opieką szkoły i placówki.

Ważne

Szczególne obowiązki w zakresie bezpieczeństwa w szkole spoczywają na dyrektorze szkoły. Jego rolą jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, których organizatorem jest szkoła poza jej obiektami.

Niezbędne przeszkolenie

Dyrektor szkoły sprawuje oczywiście ogólną pieczę nad bezpieczeństwem, jednak z uwagi na liczbę osób będących pod opieką szkoły nie jest w stanie być w danej chwili w każdym miejscu. Oznacza to, że dużą rolę w zakresie bezpieczeństwa pełnią osoby prowadzące zajęcia.

Gdy na terenie szkoły zdarzy się wypadek, pracownik szkoły który go dostrzegł, lub został wezwany na jego miejsce powinien zapewnić niezwłoczną opiekę poszkodowanym i pozostałym uczniom. Przede wszystkim niezbędne jest sprowadzenie fachowej pomocy medycznej, a do czasu jej przyjazdu konieczne jest udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc wymaga natychmiastowej reakcji i właściwych umiejętności, które zostały poparte rzetelną wiedzą. Z tego względu przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wskazują na obowiązek w zakresie przeszkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Przeszkoleniu takiemu podlegają w szczególności nauczyciele prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego.

Warto zauważyć, że przepis §21 z przywołanego wcześniej rozporządzenia, nie odnosi się do kwestii odnawiania przeszkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Można przyjąć, że wiedza ta, uwzględniając szczególny poziom zagrożeń wypadkowych w szkole powinna być okresowo przypominana i aktualizowana.

Niezależnie od powyższego, problematyka z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest omawiana w trakcie szkoleń bhp, które są obowiązkowe również względem nauczycieli. Jednak zalecaną praktyką jest kierowanie nauczycieli, prowadzących zajęcia o podwyższonym poziomie ryzyka, w ramach warsztatów, w laboratoriach czy w ramach zajęć wychowania fizycznego na dodatkowe szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej omawiające tą problematykę w szerszym stopniu niż ma to miejsce na okresowych szkoleniach bhp.

Ważne

Wyeksponowanie obowiązku przeszkolenia nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy zawarte w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nakazuje przyjąć, że przeszkolenie to ma odrębny i niezależny charakter od omówienia zasad udzielania pierwszej pomocy w ramach szkoleń bhp.

Podstawa prawna

§2, §21, §40 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.)

Kurs pierwszej pomocy online baner

Jesteśmy zespołem kreatywnych osobowości z ponad 5-letnim doświadczeniem. Strony i sklepy internetowe, platformy dedykowane, branding, aplikacje mobilne itp. W tym jesteśmy najlepsi!

Call Now ButtonZadzwoń teraz