Obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy - Medyk szkolenia Skip to main content

Czy kursy pierwszej pomocy przedmedycznej są obowiązkowe?

 

To pytanie rodzi wątpliwości, dlatego w dzisiejszym wpisie na nie odpowiemy.

 

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

 

W § 3 tego artykułu zapisano, że:
liczba tych pracowników (wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy) oraz wyszkolenie tych wyznaczonych osób powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

 

Wyznaczenie takich osób powinno być skonsultowane z pracownikami zgodnie z art. 23711a § 1 pkt 3 Kodeksu pracy.

Kurs pierwszej pomocy organizowanie w formie stacjonarnej

Podstawą kursów pierwszej pomocy jest efektywność, którą możemy zmierzyć dopiero w praktyce. I to właśnie na praktyce opieramy nasze kursy stacjonarne.  Szkolenie odbywa się na fantomach elektronicznych, pozwalających monitorować skuteczność kursanta.

Zamów dostęp do szkolenia

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

Dostęp do szkolenia zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenie realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenie dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

Forma wyznaczenia pracownika

 

W przepisach nie jest określone w jaki sposób wyznaczyć pracownika. Może być to dobrowolne przejęcie dodatkowych obowiązków (np. po rozmowie, konsultacjach zgodzi się za dodatkowym wynagrodzeniem lub inną formą gratyfikacji), w takim przypadku wystarczy jedynie pismo pracodawcy skierowane do pracownika, informujące go o wyznaczeniu do pełnienia powyższej funkcji. Kopię pisma z podpisem pracownika należy wpiąć do akt osobowych pracownika.

 

Jeżeli zaś pracownik miał wyznaczony zakres obowiązków na piśmie, to trzeba w tej sytuacji sporządzić dla niego nowy zakres obowiązków, uwzględniający pełnienie powyższej funkcji.

 

W przypadku gdyby pracodawcy nie udało się po konsultacjach i rozmowach nakłonić pracownika do przyjęcia dobrowolnie powyższej funkcji, to pozostaje tylko forma wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikowi na zasadach określonych w art. 42 Kodeksu pracy.

 

Kwalifikacje pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy

 

Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy powinni posiadać praktyczne umiejętności udzielenia pomocy osobie poszkodowanej w razie wypadku na terenie zakładu pracy lub w innych nagłych przypadkach (np. zemdlenia, ustania pracy serca), w zakresie niezbędnym do ratowania życia tej osoby i zminimalizowania strat na zdrowiu – w okresie od zdarzenia do momentu przekazania tej osoby w ręce lekarza lub ratownika medycznego. Zakres i poziom umiejętności oraz sposób ich nabywania należy skonsultować z lekarzem – profilaktykiem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami Państwa zakładu pracy. Służba medycyny pracy jest bowiem właściwa do realizowania zadań z zakresu inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, w szczególności w zakresie organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej (art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. e ustawy z 27.6.1997 r. o służbie medycyny pracy – tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, ze zm.).
Dodatkowo zgodnie z 2071§ 1. pkt 3 Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
§ 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:
1) imię i nazwisko,
2) miejsce wykonywania pracy,
3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.
Pracodawca podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) między innymi w zakresie apteczek pierwszej pomocy. W przypadku wykazania jej braku w trakcie przeprowadzanej kontroli inspektor nakaże uzupełnienie. Niewykluczona jest w takim przypadku również kara grzywny, wynosząca od 1000 do 30 000 zł.
Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi zarówno pracodawca, jak i kierownik (art. 283 § 1 Kodeksu pracy). Zgodnie zaś z Kodeksem karnym, gdy nie udzieli on pomocy człowiekowi będącemu w sytuacji związanej z bezpośrednim zagrożeniem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (jeżeli sam w tym przypadku nie narazi się na podobne ryzyko), podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat (art. 162 Kodeksu karnego).

 

Udzielenie pierwszej pomocy, a konsekwencje

 

Zgodnie z Art. 2093. §1. Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia albo dla zdrowia lub życia innych osób, podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – nawet bez porozumienia z przełożonym – na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych.

 

§2. Pracownicy, którzy podjęli działania, o których mowa w § 1, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji tych działań, pod warunkiem że nie zaniedbali swoich obowiązków.

 

Kurs pierwszej pomocy online baner