Szkolenie BHP w Olsztynie

Szkolenie BHP, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Celem tych kursów jest zapewnienie bezpieczeństwa Twoim pracownikom, zmniejszenie ryzyka wypadków w Twoim miejscu pracy i upewnienie się, że wiedzą, jak reagować w sytuacjach awaryjnych.

Jakie są wymagania dotyczące szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców w Olsztynie?

Szkolenia BHP zapewniają pracownikom lepsze zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy są edukowani na temat zagrożeń i chorób zawodowych, które mogą wynikać z ich pracy, aby pomóc im podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności dla bezpieczeństwa własnego i współpracowników.

Każdy pracodawca ma w dzisiejszych czasach prawny i moralny obowiązek zapewnienia swoim pracownikom szkoleń BHP, zwłaszcza ze względu na nowe przepisy, które zostały wprowadzone w ostatnich latach. Szkolenie to powinno być prowadzone od daty rozpoczęcia pracy i musi obejmować sesję na temat postępowania z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami, takimi jak azbest.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta jest zwykle odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Jednym z ich głównych zadań jest:

 • oceny i analizy ryzyka pomagają zarządzać ryzykiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy.

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym godzin pracy, przerw w pracy i obowiązkowych okresów odpoczynku

 • współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej dla pracowników jest ważnym elementem zapewnienia szczęśliwego, spójnego środowiska pracy.

 • ciągłe dbanie o podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Olsztyn

Jakie są wymagania dotyczące szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców w Olsztynie?

Szkolenia BHP zapewniają pracownikom lepsze zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy są edukowani na temat zagrożeń i chorób zawodowych, które mogą wynikać z ich pracy, aby pomóc im podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności dla bezpieczeństwa własnego i współpracowników.

Każdy pracodawca ma w dzisiejszych czasach prawny i moralny obowiązek zapewnienia swoim pracownikom szkoleń BHP, zwłaszcza ze względu na nowe przepisy, które zostały wprowadzone w ostatnich latach. Szkolenie to powinno być prowadzone od daty rozpoczęcia pracy i musi obejmować sesję na temat postępowania z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami, takimi jak azbest.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta jest zwykle odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Jednym z ich głównych zadań jest:

 • oceny i analizy ryzyka pomagają zarządzać ryzykiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy.

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym godzin pracy, przerw w pracy i obowiązkowych okresów odpoczynku

 • współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej dla pracowników jest ważnym elementem zapewnienia szczęśliwego, spójnego środowiska pracy.

 • ciągłe dbanie o podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Olsztynie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed umożliwieniem pracownikowi wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

Składa się z: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy oraz regulaminie pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe nastawione jest na zapoznanie pracowników z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • uciążliwymi,

  • szkodliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Do Instruktaż stanowiskowego zobligowani są ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na wielu stanowiskach powinien przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich z osobna.

Pod koniec szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu końcowego, aby upewnić się, że są na bieżąco z treścią. Jeśli uzyskają pozytywne oceny, otrzymają zaświadczenie, które zostanie umieszczone w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Olsztyn

Szkolenie wstępne BHP w Olsztynie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed umożliwieniem pracownikowi wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

Składa się z: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy oraz regulaminie pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe nastawione jest na zapoznanie pracowników z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • uciążliwymi,

  • szkodliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Do Instruktaż stanowiskowego zobligowani są ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na wielu stanowiskach powinien przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich z osobna.

Pod koniec szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu końcowego, aby upewnić się, że są na bieżąco z treścią. Jeśli uzyskają pozytywne oceny, otrzymają zaświadczenie, które zostanie umieszczone w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Olsztyniev

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe, opracowywane rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Olsztyn

Szkolenie okresowe BHP w Olsztynie

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe, opracowywane rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Olsztyn
szkolenie BHP Olsztyn
szkolenie BHP Olsztyn
szkolenie BHP Olsztyn
szkolenie BHP Olsztyn
szkolenie BHP Olsztyn
szkolenie BHP Olsztyn
szkolenie BHP Olsztyn
szkolenie BHP Olsztyn
szkolenie BHP Olsztyn
szkolenie BHP Olsztyn
szkolenie BHP Olsztyn
szkolenie BHP Olsztyn
szkolenie BHP Olsztyn
szkolenie BHP Olsztyn